حالابیاییم وازروی منطق به قضیه نگاه کنیم  من فکرمیکنم نمره قبولی میگیره.چون فقط خودش هست ودستیارانش بدون هیچ ساپورتی ازروی سکوها .اصلاهمین سکوها مایه عذاب روحی وروانیش شده بود